ČAPPO

ČAPPO sdružuje společnosti podnikající v petrolejářském oboru na území ČR, které mají stejné podnikatelské cíle. Programově nesleduje žádné politické či ideologické cíle a je protagonistou etického a spravedlivého chování na trhu. Není podnikatelským subjektem. Považuje se, a je i tak okolím vnímána, jako odborná a profesionální základna petrolejářů.

Vnitřní činnost asociace se řídí zásadně demokratickými pravidly. Zásadně se vyhýbá projednávání interní obchodní činnosti členů.

Při prosazování našich zájmů jsme nikdy nepoužili neetických prostředků, nepravdivých informací nebo dokonce určitý druh vydírání, o který se, bohužel, některá uskupení a jednotlivci dosud pokoušejí. Vždy jsme používali technicky a ekonomicky podložené argumenty a zejména jsme se snažili dokazovat, že přijetí našich návrhů je v zájmu nejen našich členských firem, ale i dalších subjektů a v řadě případů i celého státu.

Samozřejmě, že tato etická, a tím náročná, cesta v našem správním a politickém prostředí není vždy plně úspěšná. Jsme si toho vědomi, ale náš způsob jednání a chování je pro nás trvalou hodnotou a zásadou.

Podmínkou členství v asociaci je proto etické podnikání, trestní bezúhonnost firmy a manažerů, plnění legislativy a norem ČR, veřejné odmítání nekalých obchodních praktik, podpora činnosti asociace a respektování rozhodnutí většiny členů.

SPOLUPRÁCE

 • zákonodárné sbory a státní orgány ČR
 • asociace automobilového průmyslu ČR
 • nevládní organizace ČR
 • vysoké školy, výzkumné a vývojové organizace ČR
 • orgány a pracovní komise EU
 • Evropským úřad pro standardizaci CEN
 • Statistický úřad Evropských společenství (EUROSTAT)
 • Sdružení EUROPIA
 • Organizace CONCAWE

ČAPPO DBÁ NA

 • dodržování legislativy České republiky dodržování obecných etických principů,
 • zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí,
 • poskytování služeb na evropské úrovni,
 • korektní hospodářskou soutěž a podnikání.

ČAPPO SE ŘÍDÍ

 • Zakladatelskou smlouvou Asociace,
 • Stanovami České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
 • Etickými pravidly členských firem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
 • Procedurálním postupem při projednávání porušení etických pravidel členských firem ČAPPO,
 • Organizačním a pracovním řádem Asociace a jednacím řádem představenstva.
 • prosazování oprávněných legislativních požadavků členů asociace
 • spravedlivá soutěž a rovné konkurenční podmínky na trhu
 • obrana proti nadměrné regulaci omezující podnikání
 • rovnoprávné a spravedlivé zdanění energií v dopravě
 • boj proti nekalým praktikám trhu s ropnými produkty
 • maximální bezpečnost distribuce pohonných hmot
 • ochrana životního prostředí
 • udržitelné a společensky a ekonomicky únosné snižování emisí v dopravě
 • férový pohled na podnikání vprůmyslu ropy pro media a veřejnost

ZALOŽENÍ ASOCIACE

ČAPPO vznikla jako zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 11. 1992 podle § 20f a následně občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58828. Tímto krokem se Česká republika začala velmi rychle zařazovat do evropského rafinérského průmyslu i v této podpůrné a lobbistické oblasti.

U zrodu asociace v roce 1992 stály firmy AGIP Československo, ARAL ČSFR, AVIA EIGL ČSFR, BP Oil Československo, Benzina, Chemapol, Chemopetrol, DU PONT -CONOCO - CS, ESSO Czechoslovakia, Kaučuk, Koramo, Mobil Oil ČSFR, OMV ČSFR, Paramo, Shell Czechoslovakia, TOTAL Československo a Tamoil ČSFR/Tempo.

Prvním předsedou představenstva ČAPPO byla zvolena firma Chemapol, reprezentována Václavem Junkem, který spolu s prvním generálním sekretářem, Jaroslavem Sudou, stáli u zrodu asociace a spolu s prvním představenstvem ve složení statutárních zástupců zakladatelských firem Chemapol, Shell Czechoslovakia, Benzina, Kaučuk, Chemopetrol, ARAL ČSFR a DU PONT - CONOCO - CS vtiskli ČAPPO její charakter a poslání, kterým je prioritně prosazování oprávněných podnikatelských požadavků a návrhů svých členů, příprava a posuzování legislativy petrolejářského průmyslu a odborná a osvětová činnost.

HISTORICKÉ POČINY

Historie 25 let činnosti asociace je protkána celou řadou významných legislativních, technických a organizačních počinů. Činy byly uskutečňovány za přispění dnešních i minulých členů v kolektivním a konstruktivním duchu a jsou výsledkem odborné a pilné práce.

Mezi nejvýznamnější patří:

 • ukončení distribuce automobilových olovnatých benzinů na trhu v ČR a zajištění náhradního paliva (Benzin SPECIAL) pro starší osobní automobily, které nemají tvrzená sedla ventilů motorů; tato zásadní strukturální změna byla realizována k 1. 1. 2001, tj. jenom s ročním zpožděním proti vyspělým zemím EU a proběhla bez problémů. Přínos ekologický: odstranění jedovatého olova z výroby a distribuce benzinu. Odstranění emisí oxidů olova ze spalných plynů do krajiny. Přínos ekonomický: zjednodušení logistiky s přínosem snížení provozních nákladů na distribuci. Odborný odhad 550 mil Kč v roce (jednorázově);
 • velmi rychlá a bezproblémová adaptace na legislativu a podmínky členství ČR v Evropské unii, zejména v oblasti bezpečnosti distribuce paliv. Přínos: velmi rychlý růst dodávek motorové nafty na trh. Rozvoj přeshraniční kamionové přepravy zboží. Index růstu prodejů mezi lety 2003 a 2017 činil +75 %;
 • navržené a schválené legislativní iniciativy asociace jako např. k zákonu o zaměstnanosti, zákonu o spotřebních daních, zákonu o pohonných hmotách, zákonu o ochraně ovzduší a řadě dalších
 • implementace směrnice EU o jakosti benzinu a motorové nafty a výroba a distribuce pohonných hmot lepších ekologických parametrů, než předepisují evropské a české technické normy. Přínos ekologický: plnění přísných EN 228 a 590 snížení emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, CH a prachových částic. Přínos ekonomický: nárůst prodejů PHM;
 • velmi vysoká úroveň kvality prodávaných pohonných hmot; chybovost z odebraných vzorků se pohybuje trvale v úrovni 0,2 až 0,5 %; jedná se o důsledek důsledného uplatňování firemních předpisů nakládání s palivy. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: nárůst prodejů, spokojenost zákazníků;
 • výroba a distribuce pohonných hmot pro motorová vozidla se zlepšenými užitnými vlastnostmi tzv. „povýrobní aditivací“ a zavádění „prémiových paliv“; jejich podíl na trhu je již více jak 20 %; Přínos ekonomický: rozšíření sortimentu PHM o typy pro nejmodernější vozidla;
 • v zákoně 587/1992 Sb., o spotřebních daních (již nahrazen dnes platným zákonem 353/2003 Sb.), byla v rámci jeho novelizace řešena problematika „povýrobní aditivace“ pohonných hmot ke zlepšení užitných vlastností paliva. Odstranění možného dvojího zdanění PHM představovalo částku 2,7 mld. Kč/rok pro osoby uvádějících pohonné hmoty do volného daňového oběhu;
 • výroba a distribuce bezsirných motorových paliv počínaje rokem 2009 až po dnešních 10 mg na kg. Přínos ekologický: snížení emisí oxidů síry;
 • spolupráce na přípravě a aplikaci legislativních předpisů z oblasti vytváření nouzových zásob ropy a ropných produktů, barvení a značkování minerálních olejů, zdaňování paliv a maziv spotřební daní, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a obaly, zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona o pohonných hmotách a řady dalších. Přínos: zjednodušení regulačních opatření, zprůhlednění trhu;
 • podpora provádění plošné a nezávislé státní kontroly jakosti prodávaných pohonných hmot a monitorování jejich kvality; prosazení zavedení zveřejňování firem, které uvádí na trh paliva, jež mohou poškodit motory nebo svědčí o daňovém podvodu. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: zlepšení služeb motoristům;
 • zavádění vlastních kontrolních systémů kvality prodávaných motorových paliv u čerpacích stanic, vlastní firemní kultury poskytování služeb zákazníkům, což se trvale projevuje ve vynikajících výsledcích v kvalitě prodávaných benzinů a motorové nafty, jež je několika násobně lepší než zbytku trhu. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: zlepšení služeb motoristům;
 • zajištění mísení biopaliv do motorových paliv ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Členské firmy od roku 2007 plní předepsaný limit mísení biopaliv do pohonných hmot. Přínos ekonomický: odstranění hrozby pokuty, posun povinnosti používat biopaliva o 3 roky;
 • zajištění technických a obchodních opatření ke snížení emisí ze spalování pohonných hmot o 2 % ve smyslu zákona o ochraně ovzduší; zpracování technicko-ekonomických studií, prokazujících nereálnost snížení emisí o 6 % v roce 2020, plní předepsaný limit mísení biopaliv do pohonných hmot. Přínos ekonomický: odstranění hrozby pokuty;
 • vytvoření nového interního informačního systému o dodávkách paliv a maziv na trhu v ČR. Přínos: zlepšení informovanosti členů;
 • spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem na přípravě a zavedení statistických sledování trhu paliv a maziv a čerpacích stanic podle evropských standardů;
 • spolupráce s Ministerstvem financí a Generálním ředitelství cel na legislativních a organizačních opatřeních k potírání daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami; prosazení zákonem o pohonných hmotách povinné skládání kaucí pro činnost distributora pohonných hmot s efektem očištění trhu distributorů. Přínos ekonomický: posílení pozice členů ČAPPO distributorů na trhu PHM;
 • technická a organizační spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví při přebírání evropských technických norem paliv a maziv;
 • zpracování celé řady metodických doporučení, informací, předpisů a vzorů z oblasti paliv a maziv a bezpečnosti provozu čerpacích stanic určených pro členské firmy;
 • pravidelné hodnocení mimořádných událostí (havárie, požáry, výbuchy a úrazy), rozbor jejich příčin a spolupráce na stanovení nápravných opatření Přínos: zlepšení bezpečnostní situace, omezení mimořádných událostí;
 • pravidelné kontroly bezpečnosti (Safety Walk) na čerpacích stanicích a provozech s cílem výměny zkušeností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 • organizování pravidelných odborných seminářů a konferencí ve spolupráci s Veletrhy Brno v rámci doprovodného programu veletrhů AUTOSALON a AUTOTEC a dalších odborných konferencí a seminářů;
 • účast na tuzemských a zahraničních odborných konferencích a seminářích s tématikou fosilních motorových a alternativních paliv (APROCHEM, REOTRIB apod.);
 • posílení činnosti ČAPPO prostřednictvím rekonstrukce složení sekretariátu a zřízení funkce výkonného ředitele s cílem posílení vyjednávací pozice. Přínos: zlepšení úrovně činnosti ČAPPO;
 • organizování osvětových seminářů pro členy a partnerské organizace k problematice zákona o pohonných hmotách, zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně ovzduší, nových paliv pro silniční dopravu, snižování emisí, bezpečnostních standardů a dalších. V roce 2017 byly zorganizovány dva semináře: Bezpečnost distribuce PHM a Nová paliva pro vznětové motory;
 • partnerství se společností PETROLmedia při osvětové činnosti v petrolejářském průmyslu a provozu čerpacích stanic formou PR článků a odborných statí v PETROLmagazínu a účastí na odborné akci PETROLsummit;
 • účast na činnosti Technologické platformy silniční doprava v pracovní skupině Nová motorová paliva pro silniční dopravu;
 • zapojení do projektu Rozvoj aplikačního potenciálu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v části Motorová paliva pro dopravu;
 • účast na činnosti České technologické platformy pro využití biosložek v chemickém průmyslu a dopravě;
 • iniciace Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí ke zvýšení kontrol plnění předpisů a norem u nestandardních čerpacích stanic;
 • zapojení do poradenské a konzultativní činnosti pro orgány státní sféry, studenty a odbornou veřejnost;
 • úspěšná rekonstrukce organizace a modernizace činnosti asociace realizovaná v období 2014 až 2015;
 • zřízení vlastních internetových stránek a jejich rekonstrukce v roce 2017.

AGROFERT, a.s.

Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 192 111; e-mail: agrofert@agrofert.cz

ČEPRO, a.s.

Dělnická 12, čp. 213, 170 04 Praha 7
tel.: +420 221 968 111; e-mail: ceproas@ceproas.cz

MERO ČR, a.s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 701 100; e-mail: info@mero.cz

MOL Česká republika, s.r.o.

Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 241 080 811, e-mail: info@molcesko.cz

OMV Česká republika, s.r.o.

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 392 111; e-mail: info.czech-republic@omv.com

Shell Czech Republic a.s.

Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
tel.: +420 244 025 111; e-mail: petr.kriz@shell.com

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

IBC, budova C, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: +420 224 890 511; e-mail: total@total.cz

UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

Průmyslová zóna 161, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 840 678; e-mail: miroslav.stribrsky@unicodesys.cz

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Záluží 1, 436 70 Litvínov
tel.: +420 476 161 111; e-mail: unipetrolrpa@unipetrol.cz

W.A.G. payment solutions, a.s.

Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
tel.: +420 233 555 111; e-mail: wag@eurowag.com

PŘEDSEDA:

ČEPRO, a.s.
Mgr. Jan Duspěva 


 

MÍSTOPŘEDSEDA:

Shell Czech Republic a.s.
Ing. Igor Kuruc 


 

ČLENOVÉ:

AGROFERT, a.s., Ing. Martin Kubů

MOL Česká republika, s.r.o., Ing. Richard Austen, MBA 

UNIPETROL RPA, s.r.o.


 

 

 

Ing. Jan Mikulec, CSc, výkonný ředitel

Ing. Miloš Podrazil, asistent výkonného ředitele

Ing. Václav Loula, tiskový mluvčí

Ing. Milada Šmahová, asistentka

 

ABS Bonifer Czech, s.r.o.

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

tel.: +420 251 613 820; e-mail: bonifer@bonifer.cz

AGROFERT, a.s.

Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 192 111; e-mail: agrofert@agrofert.cz

AutoMax Group s.r.o.

Prague Office Park I, K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5,

tel.: +420 272 700 530; e-mail: info.cz@automax-group.com

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Chlumčanského 497/5, 180 21 Praha 8

tel.: +420 266 108 108; e-mail: market@ccs.cz

ČEPRO, a.s.

Dělnická 12, čp. 213, 170 04 Praha 7
tel.: +420 221 968 111; e-mail: ceproas@ceproas.cz

ČSOB Leasing, a.s.

Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
tel.: +420 222 012 111; e-mail: info@csobleasing.cz

Eni Austria GmbH, odštěpný závod Praha

Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

tel.: +420 234 099 705; e-mail: oleje.cz@eni.com

ETK s.r.o.

Skřivánčí 9a

466 01 Jablonec nad Nisou

HDB, s.r.o.

Dvořákova ul. 48, 517 54 Vamberk

tel.: +420 494 371 788; e-mail: hdb@hdb.cz

HUNSGAS s.r.o.

Franzova 125, 614 00 Brno
tel.: +420 545 235 086; e-mail: hunsgas@hungas.cz

Klacska s.r.o.

Kozomín 503, 277 45 Úžice

tel.: +420 281 866 148; e-mail: klacska@klacska.cz

KM-PRONA, a.s.

Rynoltice 215, 463 55

tel.: +420 800 233 023; e-mail: km-prona@km-prona.cz

KRALUPOL a.s.

Tyršova 535, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: +420 315 705 105; e-mail: info@kralupol.cz

LUKOIL Lubricants Europe GmbH, odštěpný závod

Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

tel.: +421 903 716 214; e-mail: tomas.ribanszky@lukoil.com

MERO ČR, a.s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 701 100; e-mail: info@mero.cz

MOL Česká republika, s.r.o.

Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 241 080 811, e-mail: info@molcesko.cz

OMV Česká republika, s.r.o.

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 392 111; e-mail: info.czech-republic@omv.com

PARAMO, a.s.

Přerovská 560, 530 06 Pardubice

tel.: +420 466 810 111; e-mail: paramo@paramo.cz

PETROTRANS, s.r.o.

Střelničná 2221/50, 182 00 Praha 8

tel.: 283 882 733

SGS Czech republic s.r.o.

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha

tel.: +420 234 708 111

Shell Czech Republic a.s.

Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
tel.: +420 244 025 111; e-mail: petr.kriz@shell.com

TECHNOEXPORT, a.s.

Třebohostická 3069/14, 100 31 Praha 10

tel.: +420 261 305 111; e-mail: info@technoexport.cz

Tokheim Acis, s.r.o.

Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10

tel.: +420 271 073 201; e-mail: info@tokheimservices.cz

Tomegas s.r.o.

Táborská 260, 399 01 Milevsko
tel.: +420 382 523 274; e-mail: tomegas@tomegas.cz

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

IBC, budova C, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: +420 224 890 511; e-mail: total@total.cz

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Záluží 1, 436 70 Litvínov
tel.: +420 476 161 111; e-mail: unipetrolrpa@unipetrol.cz

VŠCHT Praha

Technická 5, 160 28 Praha 6

tel.: +420 220 444 145; e-mail: info@vscht.cz

W.A.G. payment solutions, a.s.

Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
tel.: +420 233 555 111; e-mail: wag@eurowag.com

1. Členem ČAPPO se může stát každá právnická osoba, která zpracovává ropu, nebo obchoduje či přepravuje ropu, ropné produkty a nebo vyrábí, zpracovává a distribuuje alternativní motorová paliva a je zapsána v obchodním rejstříku a vyhovuje podmínkám pro přijetí uvedeným v odstavci 2.

2. Hlavní podmínkou členství je trvalé provozování činnosti v některém z níže uvedených oborů na území ČR:

a) přepracování ropy v českých rafinériích a výroba petrolejářských výrobků,

b) dovoz, transport a skladování ropy a výrobků, jakož i export výrobků pocházejících z českých rafinérií,

c) tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky,

d) provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty,

e) provozování terminálů na ropu a ropné výrobky,

f) výroba a distribuce alternativních motorových paliv.

2.1 Pokud jde o činnost sub 2b) pak firmy, které dovážejí a vyvážejí ropu nebo výrobky pouze příležitostně a nikoliv pravidelně, v množstvích nevýznamných či silně kolísajících, nesplňují podmínku členství v ČAPPO.

3. Žádost o členství projednává představenstvo a schvaluje valná hromada ČAPPO.

4. Člen vstupuje do ČAPPO dobrovolně zasláním přihlášky představenstvu.

K písemné přihlášce je nutné přiložit prohlášení o akceptaci stanov, etických pravidel a vnitřních pravidel ČAPPO. Členství počíná datem přijetí přihlášky valnou hromadou.

5. Vnitřní organizace ČAPPO je otevřená. V jejím rámci mohou členové tvořit sekce, stálé pracovní skupiny a ad hoc pracovní skupiny.

6. Členové platí roční příspěvek na bankovní účet České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Zásady pro stanovení příspěvku a jeho výše jsou určeny valnou hromadou na základě návrhu představenstva vždy pro jednoroční období.

7. Členství v ČAPPO zaniká:

7.1 dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení z ČAPPO; vystupující člen však musí mít zaplacen příspěvek za příslušný rok, jinak je takovéto oznámení neplatné;

7.2 rozhodnutím představenstva v případech, kdy člen:

a) nadále nesplňuje stanovené podmínky členství,

b) neplní své povinnosti podle stanov nebo se chová způsobem difamujícím (ostudným),

c) je v souvislosti s výsledkem soudního procesu v ČAPPO nežádoucí;

7.3 Proti rozhodnutí představenstva a zániku členství se člen může odvolat ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek.

8. Při přijetí za řádného člena ČAPPO platí firma zápisné, jehož výši určuje usnesení valné hromady členských firem.

9. Práva člena ČAPPO:

9.1 účastnit se valné hromady;

9.2 volit a být volen do orgánů ČAPPO;

9.3 navrhovat svolání valné hromady a porady představenstva, resp. body pro jejich program jednání;

9.4 předkládat návrhy a doporučení pro valnou hromadu a představenstvo;

9.5 účastnit se diskuse k návrhům předloženým valné hromadě a rozhodování o nich hlasováním;

9.6 uvádět na svém dopisním papíru členství v ČAPPO;

9.7 zúčastňovat se činnosti pracovních skupin.

10. Člen je povinen:

10.1 podporovat cíle Asociace a účastnit se její práce;

10.2 dodržovat stanovy, etická a vnitřní pravidla ČAPPO a přijatá usnesení;

10.3 dávat ČAPPO k dispozici informace, jež nejsou důvěrné povahy a jež ČAPPO potřebuje ke své práci;

10.4 dodržovat etické normy uznávané ČAPPO v zájmu posílení spolupráce mezi členy;

10.5 platit roční příspěvek.

11. Zápisné

Zápisné je jednorázový nevratný poplatek a pro nové členy činí 15 tis. Kč jak pro řádné členství, tak pro členství v odborných sekcích. Zápisné je splatné do 2 měsíců po schválení valnou hromadou na účet ČAPPO, totéž platí pro nově přijaté členy odborných sekcí.

12. Členský příspěvek

12.1 Řádné členství - stávající členové.

Členský příspěvek pro rok 2019 činí 350 tis. Kč.

12.2 Řádné členství - noví členové

Členský příspěvek pro nové řádné členy, přijaté na výroční valné hromadě v červnu 2019, činí 175 tis. Kč; členské firmy, přijaté na řádné valné hromadě v prosinci 2019, členský příspěvek za rok 2019 neplatí.

12.3 Členství v odborných sekcích - stávající členové

Členský příspěvek do odborných sekcí pro rok 2019 činí 50 tis. Kč.

12.4 Členství v odborných sekcích - noví členové

Členský příspěvek pro nové členy odborných sekcí, přijaté na výroční valné hromadě v červnu 2019, činí 25 tis. Kč; členské firmy, přijaté do odborných sekcí na řádné valné hromadě v prosinci 2019, příspěvek za rok 2019 neplatí.

Řádné členské příspěvky a příspěvky do odborných sekcí jsou splatné do 31. ledna každého kalendářního roku.

13. ČAPPO vydává jednou ročně výroční zprávu o své činnosti. Výroční zpráva je po projednání valnou hromadou zveřejněna na www.cappo.cz.

ETICKÁ PRAVIDLA ČLENSKÝCH FIREM ČESKÉ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČAPPO)

Podnikatelským záměrem členů ČAPPO je cílevědomá, odpovědná a efektivní účast na trhu pohonných hmot a ostatních ropných produktů v České republice. Členové ČAPPO dbají na vysokou úroveň jimi poskytovaných služeb, kladou důraz na vybudování a spolehlivost obchodních a podnikatelských vztahů v konkurenčním prostředí tohoto trhu. Právní předpisy, které upravují chování účastníků trhu, považují za minimum etiky. Dobrovolně se zavazují chovat se ve své obchodní a podnikatelské činnosti nad rámec zákonných norem ve smyslu tohoto etického kodexu:

1. Členové ČAPPO důsledně dodržují právní řád České republiky a nevykonávají žádnou činnost, jež by byla proti jeho liteře a duchu.

2. Respektují platné předpisy o ochraně životního prostředí a snaží se docilovat vmístních podmínkách příznivějších parametrů, než stanoví právní normy. Provádějí politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí v zájmu těch subjektů, které mohou být jejich činností ovlivněny.

3. Zavazují se zaručit zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce a chránit před úrazem zákazníky a třetí osoby. Tuto politiku bezpečnosti práce budou podporovat i u svých partnerů.

4. Zaručují, že kvalita jimi prodávaných výrobků a služeb odpovídá normám platným v ČR a je v souladu s popisy a prohlášeními, jež se k nim vztahují. Za jakost těchto výrobků ručí.

5. Své obchodní a podnikatelské činnosti rozvíjejí v tomto etickém rámci na základě korektní soutěže, odmítají jakékoliv projevy vzájemného veřejného napadání mezi členy pro rozdílné názory, odmítají účast kteréhokoliv svého zaměstnance a partnera na korupci, resp. nečestných aktivitách.

6. Žádný z členů ČAPPO se nebude pokoušet přímo nebo nepřímo získat zapracované zaměstnance, kteří jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru u jiného člena ČAPPO, za účelem získání určité hospodářské výhody. Členové ČAPPO budou též ctít obchodní zvyklost, pokud jde o zaměstnávání pracovníků propuštěných jinými členy ČAPPO pro porušování předpisů těchto organizací. Vědomě nebude angažována žádná osoba, která porušila etické zásady příslušného člena ČAPPO.

7. Řádné plnění uzavřených smluv a ujednání považují členové ČAPPO za zásadní předpoklad pozitivního rozvoje obchodních vztahů.

8. K získání a udržení zákazníků členové ČAPPO vyvíjejí a nabízejí výrobky a služby výhodné z hlediska ceny, jakosti a bezpečnosti, což je dáno jejich značnými zkušenostmi technologickými, komerčními i ochrany životního prostředí.

9. Při náborových akcích, v inzerátech a při ostatních komerčních činnostech nesmí členové ČAPPO používat žádné prostředky, výrobky, služby nebo jakékoliv jiné aktivity, kterými by mohla být způsobena škoda nebo poškozena pověst, resp. důvěryhodnost ostatních účastníků trhu. Srovnávání výrobků je možné pouze v rámci platných právních předpisů a nesmí budit klamný dojem.

10. Členové ČAPPO vykonávají svou činnost na veřejnosti a před veřejným míněním. Pro veřejnost a zainteresované poskytují všechny informace a údaje, které jsou oprávněni poskytovat a které nepoškozují hospodářské zájmy vlastní nebo zájmy smluvního partnera.

11. Členové ČAPPO spolupracují s příslušnými státními orgány na vypracování a revizi legislativních předpisů týkajících se petrolejářského průmyslu a životního prostředí.

12. Členové ČAPPO spolupracují s příslušnými státními orgány při potírání jakékoliv hospodářské trestné činnosti.

13. Porušení těchto etických pravidel členem ČAPPO se projednává podle procedurálního postupu, který je jejich nedílnou součástí.

Schváleno valnou hromadou členů Asociace dne 27. listopadu 2008.

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB - ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU

 

§ 1 Název, sídlo a právní postavení

1. Název zájmového sdružení je Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (dále jen „Asociace“).

2. Sídlem Asociace je Praha.

3. Asociace je zájmovým sdružením právnických osob založeným zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 11. 1992 podle § 20f a násl. občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 58828 vedenou u Městského soudu v Praze.

 

§ 2 Poslání a předmět činnosti

1. Posláním Asociace je zejména:

1.1. chránit a prosazovat obecné a etické zájmy jejích členů na úseku nákupu, transportu, skladování a zpracování ropy, nákupu, transportu, skladování aodbytu ropných výrobků včetně jejich prezentace a při zpracování a distribuci alternativních motorových paliv;

1.2. vytvářet u české veřejnosti pozitivní image petrolejářského průmyslu a obchodu a prohlubovat na veřejnosti, jakož i u vládních a nevládních orgánů a organizací nezkreslené chápání cílů Asociace;

1.3. napomáhat členům Asociace při udržování a rozšiřování vztahů na zahraničních trzích;

1.4. udržovat kontakty se zahraničními a tuzemskými profesními asociacemi a odbornými institucemi a reprezentovat členy Asociace v mezinárodních sdruženích, jakož i při vysílání a přijímání zahraničních delegací;

1.5. sledovat tvorbu a realizaci právních předpisů a norem vztahujících se zejména k nákupu, transportu, skladování a zpracování ropy, nákupu, transportu, skladování a odbytu ropných výrobků, jakož i ke zpracování a distribuci alternativních motorových paliv;

1.6. spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky, sorgány státní správy, vysokými školami a odbornými ústavy při projednávání zásadních otázek, majících vztah k zájmům členů Asociace a obhajovat jejich stanoviska;

1.7. podporovat chování členů Asociace, které je v souladu s obchodními zvyklostmi, pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy. 

2. Předmět činnosti Asociace:

2.1. poskytování odborných informací, konzultací, poradenských služeb a stanovisek členům i nečlenům Asociace a orgánům státní správy;

2.2. příprava odborných stanovisek a doporučení orgánům státní správy při projednávání otázek týkajících se petrolejářského průmyslu a obchodu a souvisejících odvětví;

2.3. vytváření podmínek pro shromažďování volně přístupných odborných informací a dat; 2.4. podpora a formulace společných oprávněných zájmů členů Asociace;

2.5. organizování vzniku volných ad hoc sdružení členů i nečlenů Asociace k realizaci předmětu činnosti Asociace uvedeného v předchozích odstavcích.

 

§ 3 Vznik a zánik členství v Asociaci

1. Vznik členství:

1.1. Členem Asociace se může stát každá právnická osoba, která má o členství zájem, je zapsána v obchodním rejstříku a na území České republiky vyvíjí pravidelnou podnikatelskou činnost alespoň v některém ztěchto oboru činností:

a) zpracování a přepracování ropy na ropné výrobky,

b) nákupaprodejropyneboropnýchproduktů,

c) přeprava a skladování ropy a ropných produktů,

d) výroba, zpracování, distribuce alternativních motorových paliv nebo jejich komponent,

e) výzkum a vývoj v petrolejářském průmyslu,

f) zkušebnictví petrolejářských produktů,

g) provozovánísítěčerpacíchstanicnapohonnéhmoty,

h) provozováníterminálůnaropuaropnéprodukty,

i) je významným dodavatelem právnických osob podnikajících voborech činnosti, uvedených pod písm. a) až h).

1.2. Kromě podmínek uvedených v předchozím odstavci jsou podmínkami vzniku členství v Asociaci:

a) podání písemné žádosti o členstvívAsociaci,

b) zaplacení jednorázového zápisného,

c) projednánípodanéžádostivpředstavenstvuAsociace,

d) rozhodnutí valné hromady Asociace o přijetí žadatele za člena Asociace,

e) zaplacení ročního členského příspěvku.

2. Zánik členství

2.1. Členství v Asociaci zaniká:

a) dnemdoručenípísemnéhooznámeníčlenaovystoupenízAsociace,

b) rozhodnutím představenstva Asociace o zániku členství v Asociaci v případech, kdy člen:

ba) nadále nesplňuje stanovené podmínky členství, nebo

bb) neplní své povinnosti podle stanov nebo se chová způsobem difamujícím (ostudným), anebo

bc) je v souvislosti s výsledkem správního, soudního nebo rozhodčího řízení v Asociaci nežádoucí.

Proti rozhodnutí představenstva Asociace o zániku členství může člen Asociace, o jehož zániku členství bylo rozhodnuto, podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí písemně námitky adresované k rukám předsedy představenstva. Představenstvo je povinno zařadit projednání těchto námitek na program nejbližší valné hromady. Podání námitek má odkladný účinek.

 

§ 4 Charakteristika zápisného a členského příspěvku, určení jejich výše

a způsob jejich placení

1. Zápisné je jednorázový nevratný poplatek, jehož zaplacením žadatel o členství dokládá opravdový zájem o členství v Asociaci.

2. Členský příspěvek je roční příspěvek na činnost Asociace.

3. O výši zápisného a členského příspěvku a způsobu jejich placení rozhoduje valná hromada Asociace na základě návrhu představenstva Asociace.

 

§ 5 Práva a povinnosti člena Asociace

1. Člen Asociace má právo

1.1. účastnit se valné hromady Asociace (dále jen „valná hromada“) a podílet se na činnosti Asociace,

1.2. hlasovat na valné hromadě,

1.3. volit a být volen do orgánů Asociace,

1.4. navrhovat svolání valné hromady a jednání představenstva Asociace (dále jen „představenstvo“) k projednání konkrétních záležitostí,

1.5. předkládat návrhy a připomínky pro jednání valné hromady a představenstva,

1.6. prezentovat své členství v Asociaci.

2. Člen Asociace je povinen

2.1 prosazovat a hájit zájmy Asociace a chránit dobré jméno Asociace,

2.2 napomáhat podle svých možností při realizaci činnosti Asociace,

2.3 dodržovat stanovy Asociace, jakož i její další vnitřní předpisy,

2.4 plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace přijatá v jejich pravomoci a působnosti.

 

§ 6 Organizace Asociace

1. Hlavní orgány Asociace jsou:

1.1. valná hromada,

1.2. představenstvo,

1.3. předseda a místopředseda představenstva Asociace (dále jen „předseda“ a „místopředseda“),

1.4. výkonný ředitel.

V rámci vnitřní organizace Asociace mohou být představenstvem dále vytvářeny zejména:

2.1. stálé pracovní skupiny

2.2. ad hoc pracovní skupiny.

Veškerou administrativní činnost Asociace zajišťuje v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a pokyny představenstva sekretariát Asociace, který je řízen výkonným ředitelem.

 

§ 7 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a tvoří ji všichni její členové. Do působnosti valné hromady patří:

2.1. schválení a úpravy stanov a etických pravidel,

2.2. schválení a sloučení Asociace s jinou organizací nebo rozdělení Asociace,

2.3. schvalování rozpočtu Asociace,

2.4. schválení výroční zprávy Asociace,

2.5. volby a odvolání členů představenstva zřad členů Asociace tajným hlasováním,

2.6. stanovení výše zápisného a členského příspěvku člena Asociace a člena odborných sekcí Asociace a způsobu jejich placení,

2.7. rozhodnutí o námitkách člena Asociace proti rozhodnutí představenstva o zániku jeho členství v Asociaci,

2.8. rozhodnutí o zrušení Asociace a jmenování jejího likvidátora a rozhodnutí o naložení s jejím likvidačním zůstatkem,

2.9. jmenovat a odvolávat auditora Asociace,

2.10. rozhodnutí o zřízení odborné sekce Asociace a jejího koncepčního zaměření,

2.11. rozhodnutí o zrušení odborné sekce Asociace,

2.12. další otázky, o jejichž rozhodnutí požádá představenstvo valnou hromadu.

3. Každý člen Asociace má jeden hlas. Na valné hromadě jedná člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci.

4. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Pokud není valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo do 20 dnů novou valnou hromadu se stejným programem. Ustanovení § 7 odst. 7 tím není dotčeno. Ta bude schopna přijmout rozhodnutí nezávisle na počtu přítomných členů.

5. Rozhodnutí je platné, pokud pro ně hlasovala prostá většina přítomných členů, pokud není vyžadován vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů není rozhodnutí schváleno. Pro rozhodnutí dle § 7 odst. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 a 2.8 je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na valné hromadě. Volby a odvolání členů představenstva se řídí Volebním řádem, který schvaluje valná hromada prostou většinou přítomných členů.

6. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok.

7. Členové asociace, kteří mají nejméně 25 % všech hlasů, jsou oprávněni požádat představenstvo o svolání valné hromady. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu ve lhůtě 6 týdnu od doručení jejich žádosti, jsou tito členové oprávněni zmocnit se svého středu jednoho člena, který valnou hromadu svolá sám způsobem uvedeným v těchto stanovách.

8. Termín a program valné hromady oznámí představenstvo všem členům nejméně 4 týdny přede dnem jejího konání, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů, které budou pro tento účel evidovány sekretariátem Asociace.

9. Ve lhůtě 14 dnů od odeslání oznámení o konání valného hromady má každý člen právo navrhnout další bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Tento návrh musí být vtéto lhůtě elektronicky odeslán na e-mailovou adresu Asociace cappo@cappo.cz. V případě, že bude využito tohoto práva, má představenstvo povinnost oznámit změnu programu valné hromady nejméně 7 dní před dnem jejího konání, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů.

10. Člen Asociace má právo na valné hromadě navrhnout nový bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Pokud budou na valné hromadě přítomní všichni členové, valná hromada zařadí toto rozhodnutí na program valné hromady a rozhodne na místě samém. V případě, že nebudou na valné hromadě přítomní všichni členové, valná hromada zařadí toto rozhodnutí na program valné hromady k projednání, avšak rozhodnutí bude učiněno na základě hlasování mimo zasedání valné hromady. V tomto případě představenstvo elektronicky odešle na e-mailové adresy všech členů do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady návrh rozhodnutí k hlasování s označením lhůty 10 pracovních dní ode dne odeslání, ve které mají provést hlasování elektronickou poštou na e-mailovou adresu Asociace. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí. Představenstvo pak ve lhůtě 20 pracovních dní ode dne konání valné hromady oznámí všem členům výsledek hlasování, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.

11. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu předseda představenstva. Sčítání hlasů provádí předsedající.

12. Představenstvo je povinno zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady v listinné podobě a zaslat jej nejpozději do 25 pracovních dnů ode dne konání valné hromady všem členům. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel.

 

§ 8 Představenstvo

1. Představenstvo je řídícím orgánem Asociace a má 5 členů.

V představenstvu jedná jeho člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci. Představenstvo je voleno na období 2 let. Vzávažném případě a vždy na základě usnesení představenstva požádá jeho předseda na nejbližší valné hromadě o prodloužení volebního období představenstva a jeho funkcionářů, nejdéle však o jeden rok. Při tom je povinen valnou hromadu seznámit se všemi důvody, které představenstvo vedly k této žádosti.

2. Do působnosti představenstva náleží:

2.1. řídit činnost Asociace v období mezi dvěma valnými hromadami a plnit úkoly stanovené valnou hromadou

2.2. navrhovat roční rozpočet Asociace a předkládat ho valné hromadě ke schválení

2.3. rozhodovat o výběru výkonného ředitele a vykonávat k němu zaměstnavatelská práva a povinnosti

2.4. rozhodovat o zániku členství člena v Asociaci (§ 3, bod 2.1., písm. b)

2.5. zvát na svá jednání představitele členů Asociace, odborníky příslušných vrcholných (centrálních) orgánů nebo jiných organizací s hlasem poradním

2.6. navrhovat zřízení a zrušení odborných sekcí Asociace a jejího koncepčního zaměření včetně výše členského příspěvku člena odborné sekce Asociace

2.7. navrhovat zrušení odborných sekcí Asociace.

3. Představenstvo zasedá podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za čtvrtletí.

4. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

5. Představenstvo přijímá usnesení prostou většinou. Vpřípadě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6. Vodůvodněných případech může předseda představenstva rozhodnout ohlasování per rollam. Na následném zasedání představenstva bude tato skutečnost uvedena v zápise z jednání.

 

§ 9 Předseda a místopředseda představenstva

1. Předseda a místopředseda představenstva jsou voleni tajnou volbou jeho členy.

2. Předseda řídí a kontroluje práci představenstva.

3. Předseda jedná jménem Asociace navenek.

4. Pravomoc a působnost předsedy a místopředsedy jsou dále vymezeny v organizačním řádu Asociace.

 

§ 10 Výkonný ředitel

1. Funkce výkonného ředitele může být vykonávána pouze fyzickou osobou, která není v základním pracovněprávním vztahu ani v obchodním vztahu k žádnému z členů Asociace.

2. Výkonný ředitel plní úkoly, uložené mu představenstvem a vyplývající z pracovní smlouvy, a vykonává zaměstnavatelská práva vůči ostatním zaměstnancům Asociace. V ostatních věcech jedná v rozsahu pověření Představenstva.

3. Výkonný ředitel je oprávněn a povinen se účastnit jednání představenstva.

 

§ 11 Odborné sekce Asociace

1. Asociace může zřizovat své odborné sekce.

2. Odborné sekce Asociace jsou zřizovány a rušeny valnou hromadou na návrh představenstva.

3. Na vznik a zánik členství v odborných sekcích Asociace se uplatní přiměřeně pravidla uvedená v § 3. Člen dané odborné sekce Asociace může postupem podle § 3 být přijat i za člena další odborné sekce Asociace.

4. Pravidla uvedená v § 4 platí pro členství vodborných sekcích Asociace analogicky. Členský příspěvek za členství v odborné sekci Asociace se platí za členství v každé odborné sekci Asociace samostatně v plné výši.

5. Členstvím v odborné sekci Asociace nevzniká danému členu odborné sekce Asociace členství v Asociaci. 6. Odborná sekce Asociace je vždy řízena členem Asociace pověřeným představenstvem Asociace.

7. Člen odborné sekce Asociace má právo:

7.1. předkládat návrhy a připomínky pro jednání odborné sekce Asociace a představenstva,

7.2. prezentovat své členství v odborné sekci Asociace.

7.3. na přístup ke všem odborným materiálům, informacím a statistikám týkajícím se činnosti příslušné odborné sekce Asociace,

7.4. účastnit se všech odborných, mediálních a společenských akcí pořádaných Asociací, které se týkají činnosti příslušné sekce Asociace,

7.5. být účastníkem připomínkových řízení k právním předpisům a technickým normám, pokud se týkají činnosti příslušné sekce Asociace.

8. Člen odborné sekce Asociace je povinen

8.1. prosazovat a hájit zájmy Asociace a chránit dobré jméno Asociace,

8.2. napomáhat podle svých možností při realizaci činnosti Asociace a odborné sekce Asociace,

8.3. dodržovat stanovy Asociace, jakož i její další vnitřní předpisy,

8.4. plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace přijatá v jejich pravomoci a působnosti,

8.5. přispívat na činnost dané odborné sekce Asociace členským příspěvkem odborné sekce Asociace.

9. Členové odborných sekcí Asociace nemají oprávnění k jednání s třetími osobami, jednají pouze prostřednictvím orgánů Asociace. Interní komunikace odborné sekce Asociace s orgány Asociace je zajišťována pouze prostřednictvím člena Asociace, který je pověřen řízením odborné sekce Asociace.

10. Odborná sekce Asociace je povinna pravidelně informovat představenstvo o své činnosti.

11. Procedurální pravidla jednání odborných sekcí Asociace stanovuje představenstvo Asociace.

12. Členem odborné sekce může být i člen Asociace, pokud se přihlásí k její činnosti. Pokud se člen Asociace nestane členem odborné sekce, může docházet na jednání odborné sekce Asociace podle svého zájmu. Odborné sekce mají povinnost oznamovat harmonogram svých jednání ostatním členům Asociace prostřednictvím výkonného ředitele.

 

§ 12 Hospodaření Asociace

1. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou a sestavovaného vždy na kalendářní rok.

2. Zdroji příjmů Asociace jsou příjmy ze zápisného a členských příspěvků členů Asociace, jakož i příjmy z jiných zdrojů získané v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

3. Představenstvo odpovídá za dodržení celkového rozpočtu schváleného valnou hromadu.

4. Asociace odpovídá za své závazky svým majetkem. Odpovědnost členů je vyloučena.

 

§ 13 Způsob zrušení Asociace a naložení s jeho likvidačním zůstatkem

1. Asociace může být zrušena rozhodnutím valné hromady o jejím zrušení nebo o sloučení Asociace s jiným zájmovým sdružením právnických osob.

2. Pokud majetek Asociace při jejím zániku nepřejde na jejího právního nástupce, provede se likvidace Asociace podle aktuálně platné právní úpravy.

3. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou.

4. Likvidační zůstatek se rozdělí způsobem určeným valnou hromadou.

 

§ 14 Závěrečná ustanovení

Stanovy ČAPPO byly schváleny valnou hromadou dne 24. listopadu 1992 a platí ve znění schváleném valnou hromadou dne 25. června 2015.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2019 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz